Informacje o przetwarzaniu danych

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hotel Nad Nettą Bogusława Kopiczko z siedzibą w Augustowie przy ul. Portowej 3 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zrealizowania usługi hotelowej lub gastronomicznej. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel Nad Nettą jest:
 1. dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez gościa lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do hotelu,
 2. udokumentowanie wykonania usługi do celów podatkowych.

Ponadto, Hotel Nad Nettą przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu Nad Nettą.

 • Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych, tj. osobom i podmiotom współpracującym z Hotelem w ramach zawartych umów o współpracę.
 • Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr pesel jest wymogiem zrealizowania usługi. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zrealizowanie usługi.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 • Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu zrealizowania usługi hotelowej lub gastronomicznej będą przechowywane przez Hotel Nad Nettą przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych hotelu lub gościa, natomiast dane pozyskane z monitoringu będa przetwarzane przez 7 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.